بی دی Becton, Dickinson and Company (BD)

مجموعه محصولات تزریقی ، زیبایی و دیابتی بی دی